Shrimp Tempura Udon / Soba

Taiga Japan House
$14.99